Türkiye’de İşçi Olmak Hukuk Kliniği

Bu klinik dersinde insan hakları bakımından Türkiye’de işçilerin durumları somut örnekler üzerinden değerlendirme konusu yapılmakta ve her yıl farklı bir konu bağlamında avukatlar, hakimler, sendikalar ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği halinde işçilerin hak ihlalleri üzerinde durulmaktadır. Kliniğimizde 2023-2024 eğitim-öğretim yılında “Türkiye’de çocuk işçi olmak” konusu ele alınacaktır. Bu kapsamda öncelikle çocuk emeğinin görünüm biçimleri ele alınacak; çocuk işçiliğini diğer emek biçimlerinden ayırmaya dair farkındalık kazanılacaktır. Bu bağlamda çocuğun çalışma ve çalışmama hakkı tartışılacak, çocuk bakımından zararlı olan çalışma ve çocuğun gelişimine katkı sağlayan çalışma ayrımı yapılarak çocuk işçiliğinin kavramsal çerçevesi çizilecektir. Çok boyutlu bir problem olan çocuk işçiliğinin ortadan kaldırılması için öncelikle problemin temeline inmeye çalışılarak çocuk işçiliğinin altında yatan sosyal ve ekonomik nedenler ele alınacaktır. Uluslararası hukuk ve Türk iş hukukunda iş sözleşmesi ile çalışan çocuklara sağlanan haklar ve bu hakların yer aldığı düzenlemeler ele alınacak; hukuki düzenlemelerin gerekli korumayı sağlama kabiliyetinde olup olmadıkları değerlendirilecektir. Çocuk işçiliğinin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi md. 4 uyarınca kölelik ve zorla çalıştırma yasağı kapsamında değerlendirildiği Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları başta olmak üzere, iş sözleşmesi ile çalışan çocuklara ilişkin yargı kararları ele alınacak; kayıt dışı çalışan çocuklara ilişkin değerlendirme bu çerçevede ortaya koyulmaya çalışılacaktır. Çocuk işçiliğinin ortadan kaldırılmasına ilişkin uluslararası ve ulusal politika ve programlarlar değerlendirilecek; bunun için kamu kurum ve kuruluşları, sendikalar ve sivil toplum örgütleri ile temasta bulunulacaktır. Ar. Gör. İstemi Ceysu DİNÇ ÜTÜKLER ve Ar. Gör. Münevver TEMİR tarafından yürütülen bu klinikte değinilen hususlar sosyal politika-hukuki değerlendirme dengesi göz önünde bulundurularak ele alınacaktır.