Tarım, Gıda ve Beslenme Hakkı Sorunları Hukuk Kliniği

Klinik Koordinatörü:

Dr. Öğr. Üyesi Zeynep İSPİR

Genel Bilgi:

“Tarım, Gıda ve Beslenme Hakkı Sorunları Hukuk Kliniği”nde temelde beslenme hakkı ve gıdaya erişimle ilişkisi kurulan alanlardan seçilecek olan tartışma konuları çerçevesinde beslenme hakkı ve gıda adaletinin kapsamı ve gerekleri üzerinde durulacaktır.

Kontenjan:

15 kişi

Temel tartışma konuları ve çalışma yöntemi:

Tarım, Gıda ve Beslenme Hakkı Sorunları Hukuk Kliniği’nin bir yarıyıllık çalışmaları boyunca, temelde beslenme hakkı-hukuk ilişkisi, başta tarım ve gıda olmak üzere beslenme hakkının ilgili olduğu diğer disiplinlerin çalışma alanlarıyla ilişki kurularak ele alınacaktır. Beslenme hakkının kavramsal temelleri, gıda güvenliği, gıda güvencesi,  gıda adaleti, tarım ve gıda etiği problemleri, yoksulluk ve gıda politikaları, tıbbi açıdan beslenme kavramı ve çeşitleri, sürdürülebilir tarım ve gıda sistemleri, tarım ve gıda basını, tarım politikası, toplumsal cinsiyet eşitliği ve tarım, coğrafi işaretli besin ürünleri, beslenme hakkına ilişkin temel hukuki metinler çerçevesinde gıda hukuku ele alınacak başlıca tartışma konuları olarak belirlenmiştir.

Klinik çalışmaları boyuna, belirtilen başlıklara ilişkin çalışmaları olan uzmanlarla birlikte çevrimiçi ve yüzyüze toplantılar gerçekleştirilecektir. Klinik katılımcılarının ön hazırlığıyla gerçekleştirilecek her bir toplantının ardından, ilgili farklı alandan tartışmaların hukuk açısından yaratacağı sonuçların değerlendirilmesi yapılacaktır. Farklı disiplinlerin katkısıyla yürütülen bu tartışmalarla ulaşılan sonuçlar üzerine klinik öğrencilerimiz tarafından bir rapor hazırlanacak, bu raporda mevcut hukuki düzenlemelerin ve hukuk uygulamasının beslenme hakkının gerekleri ile tarım ve gıda sistemlerinin geleceği bakımından değerlendirilmesi hedeflenecektir.

Bu klinikte yer alacak öğrencilerimizin gerçekleştirilecek toplantılara, öncesinde kendileriyle paylaşılacak çalışma metinlerine hazırlıklı olarak katılmaları; her hafta ertesinde, sonuç değerlendirmesine katılmak üzere kullanılacak kısa haftalık raporlar hazırlamaları beklenecektir. Klinik çalışmalarının tamamına düzenli devam şartı aranmaktadır.