KADINA YÖNELİK ŞİDDET VE EV-İÇİ ŞİDDETİN ÖNLENMESİ HUKUK KLİNİĞİ

Prof. Dr. Gülriz Uygur tarafından verilen bu klinik dersini toplumsal cinsiyet eşitliğiyle ilgili dersi almış olan ve aile mahkemeleri ile kadın hakları gruplarında yer almış olan öğrenciler yer alabilmektedir. Ders aşamasında CEDAW, İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayıl Kanun hakkında bilgiyle birlikte, uygulamaya ilişkin olarak aile mahkemesi hakimleri, aile mahkemesi uzmanları, Ankara Barosu Gelincik Merkezi avukatları ve ilgili sivil toplum örgütleri yer almaktadır. Bu bilgilenmeyle birlikte öğrenciler ŞÖNİM’ler de hukuki hizmeti Ankara Barosuyla birlikte sunmaktadırlar. Kliniğin amacı ise ilk olarak ülkemizde ve dünyada ev-içi şiddet realitesine ve bu realitenin boyutuna ilişkin farkındalık sağlamak, ikinci olarak ise bu realite ile hukuki düzlemde mücadele etmeyi hem öğrenmek hem de öğretmektir.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ev İçi Adalet Birimi

ULUSLARARASI MEVZUAT

 • Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Yok Edilmesi Sözleşmesi (CEDAW) :

http://www.kaced.org/images/files/CEDAW%20metni.pdf

 • 1993 Kadınlara Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Bildirge :

https://www.tbmm.gov.tr/komisyon/kefe/belge/uluslararasi_belgeler/kadina_karsi_siddet/BM%20Kad%C4%B1na%20Kar%C5%9F%C4%B1%20%C5%9Eiddetin%20Ortadan%20Kald%C4%B1r%C4%B1lmas%C4%B1na%20Dair%20Bildirgesi%2020.12.1993.pdf

 • Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi (İstanbul Sözleşmesi) :

https://rm.coe.int/1680462545

 • 1984 Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 7 No.Lu Ek Protokol :

http://www.tohav.org/Content/UserFiles/ListItem/Docs/katalog6679avrupa-konseyi.pdf

 • Dünya Kadın Konferansı Sonuç Bildirgesi :

https://www.tbmm.gov.tr/komisyon/kefe/docs/pekin.pdf

 • Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi :

https://www.tbmm.gov.tr/komisyon/kefe/belge/uluslararasi_belgeler/ayrimcilik/CEDAW/CEDAW_Sozlesmesi_ve_Ihtiyari_Protokolu.pdf

ULUSAL MEVZUAT

 • 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun (6284 sayılı Kanun):

https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.6284.pdf

 • Anayasa ( Özellikle 10. madde, 41. madde ve 90. Madde) :

https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2709.pdf

 • Türk Medeni Kanunu (TMK) :

https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.4721.pdf

 • Türk Ceza Kanunu (TCK) :

https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5237.pdf

 • Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK):

https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5271.pdf

 • İş Kanunu:

https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.4857.pdf

 • 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun ve Uygulama Yönetmeliği :

https://www.mevzuat.gov.tr/File/GeneratePdf?mevzuatNo=17030&mevzuatTur=KurumVeKurulusYonetmeligi&mevzuatTertip=5

 • Kadın Konuk Evlerinin Açılması Ve İşletilmesi Hakkında Yönetmelik:

https://resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/01/20130105-5.htm

 • 5726 sayılı Tanık Koruma Kanunu:

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2008/01/20080105-1.htm

 • 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu (aile içi şiddet mağduru kadınlar 18 yaşından küçüklerse bu Kanundaki esaslara göre adli ve idari işlemleri yürütülecektir.) :

https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5395.pdf

 • Jandarma Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun:

https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2803.pdf

 • 5 Ocak 2013 tarihli-28519 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kadın Konukevlerinin Açılması ve İşletilmesi Hakkında Yönetmelik:

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/01/20130105-5.htm

 • Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Mahkemelerce Alınacak Tanık Koruma Tedbirlerine İlişkin Esas ve Usuller Hakkındaki Yönetmelik :

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2008/11/20081111-7.htm

 • Adli Kolluk Yönetmeliği :

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2005/06/20050601-14.htm

 • Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliği

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2005/06/20050601-10.htm

 • Çocuk ve Kadınlara Yönelik Şiddet Hareketleriyle Töre ve Namus Cinayetlerinin Önlenmesi için Alınacak Tedbirler Konulu 2006/17 Sayılı Başbakanlık Genelgesi:

https://www.mevzuat.com/cocuk-ve-kadinlara-yonelik-siddet-hareketleriyle-tore-ve-namus-cinayetlerinin-onlenmesi-icin-alinacak-tedbirler-ile-ilgili-2006-17-sayili-basbakanlik-genelgesi/

 • Töre ve Namus Cinayetlerinin Önlenmesine Yönelik Tedbirlerin Koordinasyonu Konulu 2007/6 Sayılı İçişleri Bakanlığı Genelgesi :

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2006/07/20060704-12.htm

 • Kadın ve Kız Çocuklarının İnsan Haklarının Korunması ve Geliştirilmesi Konulu 2010/10 Sayılı İçişleri Bakanlığı Genelgesi :

http://www.kadindostukentler.com/content/docs/genelge-2010-10-kadinlarin-ve-kiz-cocuklarinin-insan-haklari.pdf

 • Aile İçi Şiddet, Kadına Yönelik Şiddet ve Çocuk Suçlarıyla Mücadelede Jandarmanın Görev Yetki ve Sorumlulukları Yönergesi
 • Kolluk Etik İlkeleri
 • ŞİDDET ÖNLEME VE İZLEME MERKEZLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK:

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/03/20160317-8.htm

2019 – 2020 Ev İçi Şiddetin Önlenmesi Hukuk Kliniği, Ankara Barosu Gelincik Merkezi’nin toplantısına katıldı.

2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Aile Mahkemeleri Grubu 6284 Sayılı Kanun Tanıtım Çalışmasını Tamamladı.

GREVIO Raporuna Ulaşmak İçin Tıklayınız.

ev-içi 1

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İnsan Hakları Hukuk Klinikleri 2017-2018 Sertifika Töreninde Sunulan Ev-İçi Şiddetin Önlenmesi Hukuk Kliniği  Metnine Ulaşmak için Tıklayınız.

2017-2018 Ev-İçi Şiddet Hukuk Kliniği Yıl Sonu Faaliyet Raporu

2017-2018 Ev-İçi Şiddet Hukuk Kliniği Yıl Sonu Faaliyet Raporu

2017-2018 Dönemi A.Ü. Hukuk Fakültesi Ev-İçi Şiddet Hukuk Kliniği Öğrencileri Tarafından 1. ve 3. Sınıf Hukuk Fakültesi Öğrencilerine Yapılan Ev-İçi Şiddet Farkındalık Anketi Sonuçları

1. Sınıfların Anket Sonuçlarına Ulaşmak İçin Tıklayınız.

3. Sınıfların Anket Sonuçlarına Ulaşmak İçin Tıklayınız.

2017 Ev-İçi Şiddet Hukuk Kliniği

IMG_1729

IMG_1730

25 Kasım 2017 Kadına Şiddete Karşı Etkinlikler

IMG_1715

Ev-içi Şiddete Karşı Hukuk Kliniği Uygulamaları. Video için tıklayınız.

2016-2017 Güz Dönemi Ev-İçi Şiddet Kliniği Raporu

2016-2017 Güz Dönemi Aile Mahkemesi Grubu Faaliyet Raporu

2016 Yılı Ev-İçi Şiddet Kliniği Faaliyetleri 2016-2017 Öğretim Dönemi AÜ Hukuk Fakültesi 1. Sınıf Erkek Öğrencilerine Yapılan Ev-İçi Şiddet Farkındalık Anketi

2016 Yılı Ev-İçi Şiddet Kliniği Faaliyetleri 2016-2017 Öğretim Dönemi AÜ Hukuk Fakültesi 4. Sınıf Erkek Öğrencilerine Yapılan Ev-İçi Şiddet Farkındalık Anketi

6 Aralık 2016 Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi ile İsrail Hukuk Fakültesi Hukuk Kliniği Konulu Ortak Çalışma​

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2015-2016 Güz Dönemi Ev-İçi Şiddet Hukuk Kliniği Faaliyet Raporu

ŞÖNİM RAPORU